Skip to content
Arkitektur historie

Arkitekturhistorie

Arkitekturens historie viser ændringerne i arkitekturen gennem forskellige traditioner, regioner, overordnede stilistiske tendenser og tidsperioder. Begyndelsen af alle disse traditioner menes at være skabt af mennesker, der skulle have tilfredsstiller det helt grundlæggende behov for husly og beskyttelse.

Med tiden udviklede arkitekturen sig, og dette kursus sigter mod at følge de vigtigste trin, der førte til, hvad vi betragter i dag, arkitektur opdelt i 4 store grupper:

Græsk/romersk 
Klassisk arkitektur opstod i det antikke Grækenland mellem det 7. og 4. århundrede f.v.t. Det er bedst kendt for sine store religiøse templer bygget i sten, designet efter principper om orden, symmetri, geometri og perspektiv.

Renæssancearkitektur
Renæssancearkitekturen er det europæiske svar fra perioden mellem det tidlige 14. og 16. århundrede i forskellige regioner, der demonstrerer en bevidst genoplivning og udvikling af visse elementer af oldgræsk og romersk gennem udviklingen af videnskab og viden, som for strukturelle systemer/materialer /kultur.

Bauhaus/futurisme
Bauhaus var en tysk kunstskole i drift fra 1919 til 1933, der kombinerede kunsthåndværk og kunst. Skolen blev berømt for sin tilgang til design, som forsøgte at forene principperne for masseproduktion med individuelle kunstneriske visioner og stræbte efter at kombinere æstetik med hverdagsfunktion. Efter Bauhaus opstod futuristisk arkitektur i begyndelsen af det 20. århundrede i Italien. Det var motiveret af anti-historicisme og karakteriseret ved lange vandrette linjer og strømlinede former, der antydede hastighed, dynamik, bevægelse og nødvendighed.

I dag (Starchitect og opfattelsen af det offentlige samfund) 
Starchitect er et portmanteau, der bruges til at beskrive arkitekter, hvis berømthed og kritik har forvandlet dem til idoler fra arkitekturverdenen og måske endda har givet dem en vis grad af berømmelse blandt den brede offentlighed. Kendisstatus er generelt forbundet med avantgardistisk nyhed. (Renzo Pian, Zaha Hadid, Frank O'Ghery, men også store kontorer som OMA, SOM, BIG)

Kursets sidste lektioner 
Byrundtur for at finde arkitektureksemplerne i Aalborg.

Underviserne er arkitekterne Costanza Angeloni, Kleopatra Balatsouka og Bjarke Jansen fra Urban FootPrint Architects, og der undervises på både dansk og engelsk.The history of architecture traces the changes in architecture through various traditions, regions, overarching stylistic trends, and dates. The beginnings of all these traditions are thought to be humans satisfying the very basic need of shelter and protection. 

In time architecture evolved and this course aims to follow the main steps that brought to what we consider today architecture divided in 4 big groups:

Greek/roman 
Classical architecture originated in ancient Greece between the 7th and 4th centuries B.C. It is best known for its large religious temples built in stone, designed according to principles of order, symmetry, geometry and perspective.

Renaissance architecture
Renaissance architecture is the European answer of the period between the early 14th and early 16th centuries in different regions, demonstrating a conscious revival and development of certain elements of ancient Greek and Roman trough the development of science and knowledge, like for structural systems/material/culture.

Bauhaus/futurism
Bauhaus was a German art school operational from 1919 to 1933 that combined crafts and the fine arts. The school became famous for its approach to design, which attempted to unify the principles of mass production with individual artistic vision and strove to combine aesthetics with everyday function. After Bauhaus, Futurist architecture emerged in the early-20th century in Italy. It was motivated by anti-historicism and characterised by long horizontal lines and streamlined forms suggesting speed, dynamism, movement and urgency

Nowadays (Starchitect ad the perception on the public society) 
Starchitect is a portmanteau used to describe architects whose celebrity and critical acclaim have transformed them into idols of the architecture world and may even have given them some degree of fame among the general public. Celebrity status is generally associated with avant-gardist novelty. (Renzo Pian, Zaha Hadid, Frank O’Ghery, but also big offices like OMA, SOM, BIG)

Final lessons of the course
City tour to find the architecture examples in Aalborg. 

The teachers are Costanza Angeloni, Kleopatra Balatsouka and Bjarke Jansen, all three architects from Urban FootPrint Architects, and the lessons will be taught in both English and Danish.
 

Information

Datoer

Dato Tid Sted Navn
1 Torsdag 13.10.2022 17:00-19:35 North Urban Art Studio Costanza Angeloni
2 Torsdag 27.10.2022 17:00-19:35 North Urban Art Studio Costanza Angeloni
3 Torsdag 03.11.2022 17:00-19:35 North Urban Art Studio Costanza Angeloni
Se alle Se færre
Underviser

Costanza Angeloni