Foreningsstrategi

Foreningsstrategi for FOF Djursland 2020 - 2025

Indledning

Formålet med FOF Djurslands foreningsstrategi er at udstikke en række pejlemærker for, hvordan FOF Djursland kan styrkes organisatorisk og økonomisk som Djurslands største og bedste udbyder af folkeoplysende aktiviteter.Grundlæggende udgør FOF Djurslands kerneforretning, kursusaktiviteter, foredrag, debatarrangementer og kulturelle udflugts- og rejsearrangementer, der med deres indhold af læring og oplevelser skaber gode relationer og gode oplevelser for FOFs deltagere, lærere, personale og bestyrelse.

Værdigrundlag

Det er FOF Djurslands formål - gennem fastholdelse af og fordybelse i den kristelig-humanistiske kulturtradition - at fremme kundskab om menneske og samfund og medvirke til at dygtiggøre og udvikle den enkelte til et rigere menneske- og samfundsliv.

FOF Djurslands virksomhed er folkeoplysning.

FOF Djursland tilbyder det enkelte menneske undervisnings- og fritidstilbud, der indeholder både læring og oplevelser, som har rod i historien, men som er aktuelle i tiden.

FOF Djursland tilbyder undervisning og samvær, der udvider den enkeltes horisont både kulturelt, socialt og fagligt. En proces, hvor den enkelte lærer at tage ansvar, baseret på ligeværdighed.

FOF Djursland lægger vægt på at være en økonomisk og holdningsmæssigt bæredygtig forening, der har råd til idealisme.

FOF Djursland lægger vægt på at sikre den geografisk bedst mulige udbredelse af afdelingens rentable aktiviteter i de to kommuner.

FOF Djurslands pay-off ”Klogere, Sundere, Gladere” afspejler afdelingens værdier og vision med folkeoplysningen.

FOF Djurslands logo er ”Spiralen – den evige udvikling, der kender sit udgangspunkt.”

FOF Djursland står for mangfoldighed, rummelighed og troværdighed.

FOF Djursland prioriterer høj kvalitet, service, aktualitet og fleksibilitet samt en stærk faglighed.

FOF Djurslands holdninger har fokus på styrkelse af forståelsen for demokratiet og samfundsudviklingen, herunder:

 • Styrkelse af respekten for det enkelte menneske 
 • Styrkelse af det fysiske og psykiske velvære
 • Styrkelse af det sociale netværk med øget livskvalitet og bedre selvværd
 • Styrkelse af den kreative udvikling 
 • Styrkelse af viden og kompetence  
For at styrke afdelingen og kerneområdet er der fastlagt følgende strategiske mål som fundament for de kommende år: 

Kerneområde

 • FOF Djurslands kerneområde er og vil fortsat under videreudvikling være kursusbaseret folkeoplysning, der er en kombination af læring og oplevelser i form af kurser, foredrag og kulturelle arrangementer.
 • FOF Djurslands aktiviteter er for alle voksne borgere, med hovedvægten på den videbegærlige og kulturinteresserede del af befolkningen, der således udgør FOF Djurslands strategiske kernemålgruppe.
 • FOF Djursland ønsker at udvikle/opbygge partnerskaber med kommunerne omkring f.eks. genoptrænende og forebyggende undervisning, der ligger i forlængelse af den folkeoplysende aktivitet.
 • FOF Djursland forsøger også at afdække og imødekomme behov hos andre målgrupper. 

Organisation og menneskelige ressourcer

Organisation 

 • FOF Djursland ønsker vækst, men er opmærksomme på vækst gennem samarbejder og fusioner, hvor dette kan ske på et bæredygtigt grundlag, med respekt for den lokale forankring.
 • FOF Djursland ønsker at udnytte vores vigtigste resurse, FOFs personale, bestyrelse og undervisere.
 • FOF Djursland udvikles hele tiden, og samtidig sikres at FOF har de rette kompetencer i forhold til den valgte strategi.
 • FOF Djursland ønsker at give personale, bestyrelse og undervisere bevidsthed om organisationen samt at samle dem i et fælles forum for inspiration og ideudvikling.
 • Begreber som tillid, respekt, loyalitet, troværdighed, anerkendelse og sammenhold mod fælles mål er værdier, som til stadighed skal fremmes på alle niveauer i organisationen.
 • Skoleleder, formand, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og undervisere skal så vidt muligt deltage i fællesskabets aktiviteter.

Menneskelige ressourcer

 • FOF Djursland er en spændende og udfordrende arbejdsplads, som giver den enkelte mulighed for at udvikle sig, samtidigt med at der stilles krav til den enkelte om engagement, høj faglighed og gode menneskelige egenskaber.
 • Den enkelte skal evne at tage ansvar i et FOF-fællesskab, der baserer sig på ligeværdighed og fælles mål.
 • FOF Djursland søger at sikre sig de bedst motiverede og uddannede medarbejdere, der kan honorere de stadigt højere forventninger til kvalitet og service, som deltagerne må stille.
 • Personalepolitikken i FOF Djursland skal være med til at tiltrække, fastholde og udvikle kvalificerede lærere, administrative medarbejdere, leder og bestyrelsesmedlemmer.
 • Der lægges ved ansættelse vægt på faglig dygtighed og ansøgerens indstilling i forhold til følgende værdier:
  • Loyalitet over for værdigrundlaget
  • Fleksibilitet og engagement 
  • Faglighed, kvalitet og servicebevidsthed
  • Ansvarlighed og selvstændighed
  • Respekt for det enkelte menneske og accept af forskellighed
  • Samarbejde, sammenhold og forståelse for helheden 
 • Ved eventuelle afskedigelser lægges der vægt på en sober behandling af medarbejderen.
 • Der udarbejdes en lærervejledning, som udleveres til samtlige undervisere. Vejledningen angiver rettigheder og pligter som underviser ved FOF Djursland.
 • Bestyrelsen er grundstenen i foreningen. Bestyrelsen sammensættes, så den afspejler lokalsamfund, geografisk område og diversitet i alder og kompetencer. Bestyrelsen forventes at arbejde loyalt for FOF Djurslands kerne-opgave og -værdier. Foreningstraditionen er bærende for FOF Djursland, men går hånd i hånd med og finder støtte i forretningstanken.

Produktudvikling

 • FOF Djursland vil i sit virke navigere i de aktuelle strømninger og udvikle sine tilbud i samarbejde med undervisere, bestyrelse samt forskellige samarbejdspartnere inden for både det offentlige og det private erhvervsliv.
 • Vi er konstant opmærksomme på vidensdeling, udviklings- og samarbejdsmuligheder med blandt andet andre ligesindede samarbejdspartnere samt andre FOF afdelinger.
 • FOF Djursland skal til stadighed have fokus på at sikre samspillet mellem klassiske folkeoplysningsaktiviteter og inkorporering af nye trends og aktivitetsmuligheder.
 • FOF udflugts- og rejsetilbud udvikles fortsat til gavn for afdelingens profilering.
 • FOFs 10% arrangementer fastholdes og udbygges til gavn for afdelingens profilering.
 • FVU (Forberedende Voksenundervisning) og OBU (Ordblinde Undervisning) er interessante muligheder for afdelingen, evt. i samarbejde med naboafdelingerne

Salg, markedsføring og PR

Salg 
 • Vores prispolitik sikrer at kvalitet prioriteres højere end lav pris. Vores værdiskabelse for deltagerne skal kunne bære, at vores produkter kan være lidt dyrere end konkurrenternes.
 • Salgsmateriale på de enkelte hold udarbejdes i samarbejde med underviserne, så der sikres overensstemmelse mellem det produkt der udbydes, og den undervisning, der leveres af underviserne.
 • Der indtænkes opdyrkelse af nye målgrupper (fx nye medborgere, yngre mennesker) ligesom der udvikles rutiner, der kan sikre en tæt kontakt til eksisterende eller tidligere deltagere.
 • Der overvejes et enkelt belønningssystem, der gør eksisterende deltagere og samarbejdspartnere til ambassadører for rekruttering af nye deltagere, samarbejdspartnere og annoncører.

Markedsføring 

 • FOF Djurslands sæsonprogram husstandsomdeles to gange om året.
 • Sæsonprogrammet er krumtappen i markedsføringsstrategien.
 • Programmet suppleres ad hoc af diverse brochure, plakater, flyer for markedsføring af udvalgte produkter.
 • FOF Djursland kobler sig på flere forskellige lokale events, markedsdage og messer m.v. for at synliggøre afdelingen, hertil benyttes forskelligt merchandise.
 • Der sættes fokus på markedsføring gennem målrettede nyhedsbreve og direct mails til tidligere og potentielle deltagere.
 • FOF Djursland skal hele tiden være opmærksom på nye markedsføringsmulighede.
 • FOF Djursland undersøger muligheden for anden reklame.
 • FOF Djurslands undervisere profileres via billeder, videosekvenser og interview til katalog, hjemmeside, SoMe og presse.

PR

 • For at øge bevidstheden om FOF Djurslands aktiviteter og kerneværdier samles der solstrålehistorier fra hverdagen. Formålet er at sikre positiv omtale af afdelingen.
 • Diverse forskellige interessenter: presse, deltagere/hjemmeside, politikere, samarbejdspartnere, sponsorer/annoncører og medarbejdere informeres løbende omkring FOFs værdier og grundholdninger.
 • Skolelederen skal fortsat være i jævnlig kontakt med samarbejdspartnere, politikere og kommunale embedsmænd for at søge at forbedre FOF Djurslands vilkår.

Økonomisk bæredygtighed

 • FOF Djursland ønsker at være en bæredygtig afdeling, der har råd til idealismen og til at turde starte nye aktiviteter både indenfor og udenfor folkeoplysningsloven.
 • FOF Djursland drives derfor både efter foreningsmæssige og forretningsmæssige principper.
 • Overskud geninvesteres i mere og bedre folkeoplysning for FOF’s deltagere, i overensstemmelse med foreningens overordnede formål.
 • Det er målet, at FOF Djurslands egenkapital når - men ikke i væsentlig grad overstiger - de økonomiske forpligtigelser foreningen bærer i relation til eventuel opløsning. FOF Djursland vil altid stå på mål for at kunne svare enhver sit.
 • FOF Djursland bruger de offentlige tilskudsmuligheder, der til enhver tid findes. Tilskudsmulighederne skal blot ikke være bestemmende for, om en aktivitet er relevant, men indgår som et element i den markedsøkonomiske planlægning.

Konklusion

Bestyrelsen har ud fra ovenstående strategiplan udpeget nogle indsatsområder.
Der sættes speciel fokus på indsatsområderne, og fokuspunkterne er opført i et specielt dokument, der nærmere beskriver initiativer og handlinger.
Fokuspunkterne følges op løbende.
En gang om året i forbindelse med bestyrelsens juni-møde evalueres initiativerne.
Dokumentet revideres – iværksatte og gennemførte initiativer udgår - og nye fokuspunkter indsættes.

Vedtaget af bestyrelsen på møde den 23. september 2019