Vedtægter

Vedtægter for FOF Djursland

§ 1.


Navn, formål og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Folkeligt Oplysnings Forbund, afdeling Djursland (FOF-Djursland), og foreningen er hjemmehørende i Norddjurs og Syddjurs kommuner. Foreningens hjemsted er foreningens kontoradresse.
Stk. 2. Foreningen er en selvstændig forening, som er tilknyttet den landsdækkende organisation, Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF). Foreningen skal overholde FOF’s vedtægter.
Foreningens vedtægter og eventuelle ændringer og tilføjelser skal godkendes af FOF’s hovedbestyrelse, før de kan træde i kraft.
Stk. 3. Det er foreningens formål, gennem fastholdelse af og fordybelse i den kristelig - humanistiske kulturtradition, at fremme kundskab om menneske og samfund og medvirke til at dygtiggøre og udvikle den enkelte til et rigere menneske - og samfundsliv.
Stk. 4. Formålet søges opnået i foreningens område gennem initiativer til og iværksættelse af folkeoplysende virksomhed og anden virksomhed inden for uddannelsesmæssige og kulturelle områder.
Stk. 5. Målet er, at virksomheden giver det enkelte menneske mulighed for at kunne deltage i undervisning og aktiviteter, der tager sigte på udvikling af den almene og personlige kompetence. FOF vil bidrage til udviklingen af deltagernes personlige kompetence ved at give mulighed for: Undervisning og samvær, der udvider den enkeltes horisont både kulturelt, socialt og fagligt.
Vigtige elementer i dette er:
- Styrkelse af forståelsen for demokratiet og samfundsudviklingen.
- Styrkelse af en medansvarlig national og international livsholdning.
- Styrkelse af det fysiske og psykiske velvære.
- Styrkelse af det sociale netværk.
- Styrkelse af den kreative udvikling. Undervisning og samvær, der baseres på ligeværdighed. En proces, hvor den enkelte lærer at tage ansvar.

§ 2.


Medlemsforhold
Stk.1. Optagelse
Som medlem kan optages enkeltpersoner, virksomheder, foreninger og lignende, der vil arbejde for foreningens formål, som det er beskrevet i § 1.
Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens adresse med angivelse af navn, adresse og telefonnummer.
Optagelse kan dog nægtes, når særlige grunde taler herfor og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves på førstkommende ordinære generalforsamling. Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt ældre gæld til foreningen er betalt. Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på denne.
Stk. 2. Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse finder sted skriftligt til foreningens adresse senest med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang.
Bestyrelsen kan med 2/3 majoritet beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de medlemsskabet påhvilende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. Eksklusionen kan efterprøves på førstkommende ordinære generalforsamling. Medlemmer, der trods påkrav, ikke betaler forfaldent kontingent, kan slettes af bestyrelsen.
Stk. 3. Kontingent
Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af generalforsamlingen og indbetales til foreningen senest 01.06.

§ 3.


Bestyrelsen
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 8 medlemmer.
4 bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i Norddjurs Kommune
4 bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i Syddjurs Kommune.
Det bør tilstræbes, at der er en god geografisk spredning af bestyrelsesmedlemmerne.
Mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne – to fra hver af de to kommuner - skal være valgt på generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan beslutte, at virksomheder, foreninger og lignende, der har meldt sig ind i foreningen, kan udpege et medlem til bestyrelsen.
Der skal gives deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen.
Der søges derudover tilforordnet bestyrelsen én lærerrepræsentant. Lærerrepræsentanten har taleret men ikke stemmeret.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år. Deltagerrepræsentantens og den tilforordnede lærerrepræsentants funktionsperiode er 1 år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig hvert år umiddelbart efter generalforsamlingen med formand og næstformand. Bestyrelsens sammensætning meddeles FOF’s hovedbestyrelse senest 15.04.
Stk. 4. Bestyrelsen tilrettelægger sit arbejde på en måde, der sikrer, at FOF bliver profileret i hver af de kommuner, som foreningen dækker. Det er således det enkelte bestyrelsesmedlems ansvar – under ansvar overfor den samlede bestyrelse – at sikre interessevaretagelsen for borgerne i den kommune, hvor bestyrelsesmedlemmet er bosiddende.
Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmernes varetagelse af de lokale interesser skal sikre, at der tilbydes borgerne i den enkelte kommune den bedst mulige folkeoplysning, og at samarbejdet med kommunen i almindelighed og kommunens folkeoplysningsudvalg i særdeleshed fungerer optimalt.
Varetagelsen af lokale interesser skal ske med respekt af fællesskabets/hele områdets samlede interesser og på en måde, der sikrer, at interessevaretagelsen er til gavn for foreningen som helhed.
Gennem en aktiv indsats i hver enkelt af de kommuner, som foreningen dækker, skal bestyrelsen arbejde for opfyldelse af foreningens formål i hele foreningens område.
Stk. 6. Et flertal på mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne kan beslutte, at et medlem eller den tilforordnede skal udtræde af bestyrelsen, såfremt vægtige grunde hertil foreligger. Det udtrådte medlem kan kræve beslutningen forelagt på førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 7. Bestyrelsen ansætter en leder af virksomheden efter de til enhver tid gældende regler. Lederen deltager i bestyrelsens møder.

§ 4.


Generalforsamlingen
Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse
Generalforsamlingen afholdes én gang årligt inden 31.03. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov, og skal indkaldes når mindst 1/3 del af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom, med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelse af begæring herom.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel enten ved annoncering i en lokal avis, i foreningens medlemsblad/foreningens kursusprogram, eller ved særskilt brev til de enkelte medlemmer.
Stk. 3. Mødeberettigede
Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer.
Stk. 4. Stemmeberettigede
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle, som har været medlem af foreningen i mindst 1 måned før afholdelse af generalforsamlingen.
Stk. 5. Gennemførelse
Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretninger
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer/beslutning om virksomhedsrepræsentanter jfr. § 3 stk. 1.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen fra de enkelte kommuner
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Stk. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af denne vedtægt. Afstemningen skal finde sted skriftligt, såfremt blot én af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, således at fuldmagt kun kan gives til ét andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.
Stk. 7. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, og af bestyrelsen fremlægges til gennemsyn for medlemmerne 7 dage inden samme på foreningens kontoradresse.

§ 5.


Tegning og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i fællesskab eller af en af disse samt lederen. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. Den samlede bestyrelse underskriver regnskabet.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer – herunder bestyrelsen - nogen personlig hæftelse for de af foreningens påhvilende forpligtelser.
Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som foreningen har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud.

§ 6.


Vedtægtsændringer
Stk. 1. Til ændringer af nærværende vedtægt herunder fusion med andre foreninger kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk. 2. Sådanne ændringer skal godkendes af FOF’s hovedbestyrelse.

§ 7.


Opløsning
Stk. 1. Beslutning om opløsning af foreningen kan kun ske med 2/3 af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.
Stk. 2. FOF’s hovedbestyrelse skal forinden første generalforsamling have lejlighed til at udtale sig. Meddelelser om de trufne beslutninger skal gives hovedbestyrelsen.
Stk. 3. Ved opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter folkeoplysningsloven, tilfalde almennyttige formål.
Stk. 4. Hovedbestyrelsen træffer bestemmelser om foreningens eventuelle aktiver, når alle forpligtelser er opfyldt.

§ 8.


Voldgift
Stridigheder med anvendelse af denne vedtægt afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af 3 voldgiftsmænd, som udpeges af FOF’s hovedbestyrelse.
Vedtaget på generalforsamling den 19.03. 2012
Endelig godkendt af FOF’s hovedbestyrelse 2012