Vedtægter

Vedtægter for Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne

Holstebro, Struer, Lemvig, Herning (af historiske årsager) og Morsø.

 
§ 1
Navn, formål og hjemsted
 
Stk. 1
Foreningens navn er FOF Nordvestjylland. Foreningen er hjemmehørende i ovennævnte 6 kommuner. Foreningens adresse Brogårdsvej 2, 7500 Holstebro.
 
Stk. 2
Foreningen er en selvstændig forening, som er tilknyttet den landsdækkende organisation, Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF). Foreningen skal overholde FOF's vedtæger. Foreningens vedtægter og eventuelle ændringerog tilføjelser skal godkendes af FOF's hovedbestyrelse.
 
Stk. 3
Det er foreningens formål, gennem fastholdelse af og fordybelse i den kristelig-humanistiske kulturtradition, at fremme kundskab om menneske og samfund og medvirke til at dygtiggøre og udvikle den enkelte til et rigere menneske- og samfundsliv.
 
Stk. 4
Formålet søges opnået i foreningens område gennem initiativer til og iværksættelse af folkeoplysende virksomhed og anden virksomhed inden for uddannelsesmæssige og kulturelle områder.
 
Stk. 5
Målet er, at virksomheden giver det enkelte menneske mulighed for at kunne deltage i undervisning og aktiviteter, der tager sigte på udvikling af den almene og personlige kompetence. FOF vil bidrage til udviklingen af deltagernes personlige kompetence ved at give mulighed for:
Undervisning og samvær, der udvider den enkeltes horisont både kulturelt, socialt og fagligt. Vigtige elementer  i dette er:

          - Styrkelse af forståelsen for demokratiet og samfundsudviklingen

          - Styrkelse af en medansvarlig national og international livsholdning

          - Styrkelse af det fysiske og psykiske velvære

          - Styrkelse af det sociale netværk

          - Styrkelse af den kreative udvikling

Undervisning og samvær, der baseres på ligeværdighed
En proces, hvor den enkelte lærer at tage ansvar

§2
Medlemsforhold
 
Stk. 1. Optagelse
Som medlem kan optages enkeltpersoner, virksomheder, foreninger og lignende, der vil arbejde for foreningens formål, som det er beskrevet i §1.
 
Indmeldese sker ved skriftlig henvendelse til foreningens adresse med angivelse af navn, adresse og telefonnummer.
 
Optagelse kan dog nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelse. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves på førstkommende ordinære generalforsamling. Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt ældre gæld til foreningen er betalt. Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på denne.
 
Stk. 2. Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse finder sted skriftligt til foreningens adresse senest med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang.
 
Bestyrelsen kan med 2/3 majoritet beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de medlemskabet påhvilende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. Eksklusionen kan efterprøes på førstkommende ordinære generalforsamling. Medlemmer, der trods påkrav, ikke betaler forfaldent kontingent, kan slettes af bestyrelsen.
 
Stk. 3. Kontingent
Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af generalforsamlingen og indbetales til foreningen senest 01.06.
 
§3
Bestyrelsen og de kommunale aktivitetsudvalg
 
Stk. 1
Foreningens daglige ledelse varetaes af en bestyrelse på mindst 7 medlemmer.
3 af bestyrelsesmedlemmerne skal være bosiddende i Holstebro Kommune.
Mindst 1 bestyrelsesmedlem skal være bosiddende i Struer Kommune
Mindst 1 bestyrelsesmedlem skal være bosiddende i Lemvig Kommune
Mindst 1 bestyrelsesmedlem skal være bosiddende i Herning Kommune
Mindst 1 bestyrelsesmedlem skal være bosiddende i Morsø Kommune
Mindst 5 af bestyrelsesmedlemmerne - 1 fra hver af de 5 kommuner - skal være valgt på generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan beslutte, at virksomheder, foreninger og lignende, der har meldt sig ind i foreningen, kan udpege et medlem til bestyrelsen.
 
Der skal gives deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen.
 
Der søges derudover tilforordnet bestyrelsen en lærerrepræsentant. Lærerrepræsentanten har taleret men ikke stemmeret.
 
Stk. 2
Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år. Deltagerrepræsentantens og den tilforordnede lærerrepræsentants funktionsperiode er 1 år. Genvalg kan fnde sted.
 
Stk. 3
Bestyrelsen konstituerer sig hvert år umiddelbart efter generalforsamlingen med formand og næstformand. Bestyrelsens sammensætning meddeles FOF's hovedbestyrelse senest 15. april.
 
Stk. 4
Bestyrelsen tilrettelægger sit arbejde på en måde, der sikrer, at FOF bliver profileret i hver af de kommuner, som foreningen dækker. Det er således det enkelte bestyrelsesmedlems ansvar - under ansvar overfor den samlede bestyrelse - at sikre interessevaretagelsen for borgerne i den kommune, hvor bestyrelsesmedlemmet er bosiddende.
 
Stk. 5
Den kommunale interessevaretagelse bør i hver kommune varetages af et aktivitetsudvalg, der bistår og inspirerer kommunens bestyrelsesmedlem(mer) dels med tilrettelæggelsen af de kommunale udbud og dels med gennemførelsen af disse. Endelig skal aktivitetsudvalget bistår med at profilere folkeoplysningen og FOF i lokalområdet.
 
Aktivitetsudvalgenes og bestyrelsesmedlemmernes varetagelse af de lokale interesser skal sikre, at der tilbydes borgere i den enkelte kommune den bedst mulige folkeoplysning, og  at samarbejdes med kommunen i almindelighed og kommunen i særdeleshed fungerer optimalt.
 
Varetagelsen af lokale interesser skal ske med respekt for fællesskabet/hele områdets samlede interesser og på en måde, der sikrer, at interessevaretagelsen er til gavn for foreningen som helhed.
 
Gennem en aktiv indsats i hver enkelt af de kommuner, som foreningen dækker, skal bestyrelsen arbejde for opfyldelse af foreningens formål i hele foreningens område.
 
Stk. 6
Et flertal på mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne kan beslutte, at et medlem eller de tilforordnede skal udtræde af bestyrelsen, såfremt vægtige grunde hertl foreligger. Det udtrådte medlem kan kræve beslutningen forelagt på førstkommende ordinære generalforsamling.
 
Stk. 7
Bestyrelsen ansætter en leder af virksomheden efter de til enhver tid gældende regler. Lederen deltager i bestyrelsens møder.
 
§4
Generalforsamlingen
 
Stk. 1
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
 
Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse
Generalforsamlingen afholdes én gang årligt inden 31. marts. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov, og skal indkaldes når mindst 1/3  del af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom, med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelse af begæring herom.
 
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel enten ved annoncering i en lokal avis, i foreningens medlemsblad/kursusprogram/hjemmeside eller ved særskilt brev/mail til de enkelte medlemmer.
 
Stk. 3. Mødeberettigede
Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som ved gyldigt medlemsbevis dokmenterer deres adgangsberettigelse.
 
Stk. 4. Stemmeberettigede
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle med gyldigt medlemsbevis, som har været medlem af foreningen i mindst 1 måned før afholdelse af generalforsamlingen.
 
Stk. 5. Gennemførelse
Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:
1.  Valg af dirigent
2.  Aflæggelse af beretning
3.  Fremlæggelse af regnskab
4.  Behandling af indkomne forslag
5.  Fremlæggelse af budget
6.  Fastsættelse af kontingent
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og beslutning om virksomhedsrepræsentanter jfr. §3 stk. 1
8.  Valg af suppleanter til bestyrelsen (mindst 1 fra hver kommune)
9.  Valg af revisor(er)
10. Eventuelt
 
Stk. 6
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af denne vedtægt. Afstemningen skal finde sted skriftligt, såfremt blot én af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, således  at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og såedes at hver fremmødt medlem kun kan medbringe en fuldmagt.
 
Stk. 7
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, og af bestyrelsen fremlægges til gennemsyn for medlemmerne 7 dage inden samme på foreningens kontoradresse.
 
§5
Tegning og hæftelse
 
Stk. 1
Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i fællesskab eller af en af disse samt lederen. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. Den samlede bestyrelse underskriver foreningsregnskabet.
 
Stk. 2
Der påhviler ikke foreningens medlemmer - herunder bestyrelsen - nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser.
 
Stk. 3
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som foreningen har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud.
 
§6
Vedtægtsændringer
 
Stk. 1
Til ændringer af nrværende vedtægt herunder fusion med andre foreninger kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.
 
Stk. 2
Sådanne ændringer skal godkendes af FOF's hovedbestyrelse.
 
§7
Opløsning
 
Stk. 1
Beslutning om opløsning af foreningen kan kunske med 2/3 af de afgivne stemmer på 2 p hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.
 
Stk. 2
FOF's hovedbestyrelse skal forinden første generalforsamling have lejlighed til at udtale sig. Meddelelser om de trufne beslutninger skal gives hovedbestyrelsen.
 
Stk. 3
Ved opløsning skal et eventuelt overskud tilfalde almennyttige formål.
 
Stk. 4
Hovedbestyrelsen træffer bestemmelser om foreningens eventuelle aktiver, når alle forpligtelser er opfyldt.
 
Voldgift
Stridigheder med anvendelse af denne vedtægt afgøres ved voldgift. Voldgftsretten skal bestå af 3 voldgiftsmænd, som udpeges af FOF's hovedbestyrelse.