Generalforsamling 2021

Dagsorden til ordinær generalforsamling

FOF Odense-Fredericia-Middelfart


Torsdag den 18. marts 2021 kl. 18.30

 

Dagsorden

1.     Valg af dirigent

2.     Aflæggelse af beretning

3.     Fremlæggelse af regnskab

4.     Behandling af indkomne forslag

5.     Fremlæggelse af budget

6.     Fastlæggelse af kontingent

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og beslutning om virksomhedsrepræsentanter jfv. §3 stk. 1

8.    Valg af suppleanter til bestyrelsen (mindst en fra hver kommune)

9.     Valg af revisor(er)

10.  Eventuelt


Vedr. pkt. 4
Der henvises til vedtægternes §4, stk. 7: ”Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt så bestyrelsen har det i hænde seneste 14 dage før generalforsamlingen, og af bestyrelsen fremlægges til gennemsyn for medlemmer 7 dage inden samme på foreningens kontoradresse”.


Vedr. pkt. 7
Medlemmer på valg:

·       Bodil Bæk (Assens). Ordinært på valg, genopstiller

·       Kirstine Holst (Fredericia). Ordinært på valg, genopstiller ikke. Poul Storgaard Mikkelsen er indstillet af bestyrelsen som nyt bestyrelsesmedlem for Fredericia

·       Arne Tofterup (Middelfart). Ordinært på valg, genopstiller 

·       Sarah Ekknud Windell (Odense). Indstillet af bestyrelsen som nyt bestyrelsesmedlem     

 

Frist for opstilling af kandidater til bestyrelsen er d. 11. marts – sendes pr. mail til formanden.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig.

 


Med venlig hilsenRune Kallager

Formand