Værdigrundlag

FOF’s formål er gennem fastholdelse af og fordybelse i den kristelig-humanistiske kulturtradition at fremme kundskab om menneske og samfund og medvirke til at dygtiggøre og udvikle den enkelte til et rigere menneske- og samfundsliv.

FOF’s mission er at udvide den enkeltes indsigt, vidsyn og livskvalitet.

FOF’s vision er folkeoplysning, der indeholder både læring og oplevelser.

FOF’s interne slogan er: Et rigere liv
FOF’s eksterne slogan er: Klogere, sundere, gladere

FOF’s logo er: Spiralen - den evige udvikling, der kender sit udgangspunkt.

FOF’s virksomhed er folkeoplysning. FOF tilbyder det enkelte menneske undervisnings- og fritidstilbud, der indeholder både læring og oplevelser.

FOF’s tilbud har følgende grundelementer:

 • Personlig udvikling
 • Øget livskvalitet
 • Et bedre grundlag for at være en aktiv samfundsborger
 • Faglig viden

FOF arbejder for at udvide den enkeltes indsigt og vidsyn. Det er ikke blot vigtigt at vide, hvad der sker, men også at forstå hvorfor. Dannelse, forstået som at udvikle menneskers evne til at være opmærksom på tilværelsen, er centralt.

FOF tilbyder undervisning og samvær, der udvider den enkeltes horisont både kulturelt, socialt og fagligt. Arbejdsmetoden er ligeværdighed, hvor den enkelte lærer at tage ansvar.

FOF står for kvalitet, nytænkning og fleksibilitet. FOF har særlig fokus på de gode undervisere, det kulturelle indhold og mangfoldigheden. FOF forener individualisme, fællesskab og forskellighed.

FOF har også fokus på de kompetencer, som deltagerne opnår. Med afsæt i Det Nationale Kompetenceregnskab og FOF’s virksomhed har FOF særlig fokus på kompetencer i følgende 5 hovedgrupper:

 • Kulturel- og kreativ kompetence
 • Miljø-, helbreds- og kropskompetence
 • Lærings- og selvledelseskompetence
 • Demokratisk kompetence
 • Social kompetence

Centrale ord som udtrykker FOF’s værdier:

 • Udgangspunkt i det enkelte menneske
 • Respekt for det enkelte menneske
 • Et rigere liv
 • Ansvarlighed
 • Dannelse
 • Læring og oplevelse
 • Mangfoldighed

FOF’s særkende i forhold til andre udbydere på undervisnings- og fritidsmarkedet er, at FOF tager udgangspunkt i den enkelte og har fokus rettet mod at give det enkelte menneske et rigere menneske- og samfundsliv. FOF respekterer det enkelte menneskes integritet.

FOF lægger vægt på at være en økonomisk bæredygtig organisation, der har råd til idealismen.

FOF skal være en spændende, udfordrende og prestigefyldt arbejdsplads. FOF’s personalepolitik skal være med til at tiltrække, fastholde og udvikle kvalificerede bestyrelser, ledere og medarbejdere, både administrative medarbejdere og lærere.

Der lægges vægt på følgende:

 • Loyalitet over for værdigrundlaget
 • Fleksibilitet og engagement
 • Faglighed, kvalitet og servicebevidsthed
 • Ansvarlighed og selvstændighed
 • Respekt for det enkelte menneske og accept af forskellighed
 • Samarbejde, sammenhold og forståelse for helheden
 • Rum for nytænkning

FOF lægger afgørende vægt på netværk, videndeling, gensidig inspiration og synergi inden for hele organisationen.

FOF arbejder for et arbejdsmiljø baseret på ærlighed, åbenhed, tillid og tryghed. Dette kan bl.a. skabes ved information og klarhed. Uddannelse og udvikling af den enkelte prioriteres. Der sættes tid og penge af til denne opgave.

FOF lægger ved ansættelser vægt på faglig dygtighed og ansøgerens indstilling i forhold til ovennævnte holdninger. Ved eventuelle afskedigelser lægges der vægt på en sober behandling af medarbejderen.

FOF har vedtaget nogle etiske retningslinier for sin virksomhed.

Den danske folkeoplysende tradition er baseret på frihed både i forhold til deltagelse og i forhold til emnevalg, lærervalg og organisationsform.

FOF vil fastholde friheden i folkeoplysningen, og FOF påtager sig derfor ansvaret for, at den forvaltes på en kvalificeret og sober måde, der kan være med til at højne respekten for FOF’s virke.

Der er forskellige led i en etisk diskussion:

 • Generelle krav til bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i FOF
 • Generelle krav til udøvelsen af FOF’s virksomhed, herunder grænserne for virksomheden
 • Krav til aktiviteter FOF udbyder med offentlige tilskud

FOF har følgende krav til sin virksomhed:

 • FOF vil kun tilbyde aktiviteter inden for de overordnede rammer
 • Den enkelte afdeling vil kun udbyde aktiviteter, som bestyrelsen holdningsmæssigt og kvalitetsmæssigt kan stå inde for. Heri indgår en vurdering af, om aktiviteten skal udbydes med eller uden offentligt tilskud
 • Mindst en gang om året er denne overordnede diskussion på bestyrelsens dagsorden
 • FOF prioriterer formidling på et fagligt og pædagogisk højt niveau
 • FOF vil have saglig og reel markedsføring, hvor kursustekster svarer til indholdet
 • FOF vil klart markere hvilke aktiviteter, der udbydes med offentlige tilskud, og hvilke der ikke modtager offentlige tilskud