Skip to content

Praktiske oplysninger

Se også vores salgsbetingelser

Praktiske oplysninger & øvrige kursusbestemmelser

Herunder oplyses om praktiske forhold, som man som deltager på kursus eller arrangement skal være opmærksom på.
Såfremt du har spørgsmål, der ikke besvares her, er du velkommen til at ringe på tlf. 79 30 85 80 - eller stille spørgsmålet via mail info@fofsydjylland.dk.

Fremmøde

Mød aldrig op uden at være tilmeldt. Der må ikke være andre til stede i undervisningslokalet end underviseren og de, der fremgår af deltagerlisten.

Materialer

Udover selve kursusgebyret, skal deltagerne påregne udgift til evt. kopiering og øvrigt relevant materiale samt evt. ekskursioner/ture.

Undervisningslektioner

Hos FOF er en undervisningslektion på 55 minutter inkl. 10 minutters pause. Enkelte undervisere har af hensyn til undervisningens praktiske gennemførelse ikke indlagt pause, hvorfor lektionen beregnes med 45 minutter.
Vi tager forbehold for ændring af underviser, datoforløb og kursussted, ændrede tilskudsregler samt for evt. fejl i program og webside.

Folkepensionister

Der gives - jf. de til enhver tid gældende kommunale regler for tilskud - rabat til folkepensionister med bopæl i Kolding Kommune på kurser, der foregår i Kolding Kommune - og med bopæl i Tønder Kommune på kurser, der foregår i Tønder Kommune.
I øjeblikket gives der ikke pensionisttilskud i Vejen Kommune.

Kørestolsbruger?

For at sikre dig den bedste oplevelse, bedes du oplyse os om brug af kørestol ved billetbestillinger, idet vi kun råder over et begrænset antal kørestolspladser i foredragssalene.

Handicapundervisning

Disse kurser er anlagt med specielt fokus på den pædagogiske tilrettelægning af undervisningsforløbet således, at kursister med et særligt pædagogisk behov for opmærksomhed fra underviseren, kan deltage.
Handicapbegrebet er – som meget andet - under stadig udvikling. Der er således her et fokus på samspillet mellem personer med funktionsnedsættelse og omgivelsesmæssige barrierer, som kan hindre fuld og effektiv deltagelse i samfundslivet på lige fod med andre ved almene undervisningsforløb.
Derfor dette tilbud, som betinger, at der tiltrædes en tro- og loveerklæring!
Såfremt du er i tvivl om, hvorvidt du har mulighed for at deltage på et kursusforløb, så ring til os for afklaring på tlf. 79 30 85 80.

Udenbys deltagere er også meget velkomne

Såfremt du ikke er bosiddende i den kommune, du ønsker at deltage i, er eneste administrative betingelse for deltagelse i vores store udbud af aktiviteter, at man oplyser personnummer ved tilmelding til hold, der afvikles i en anden end bopælskommunen.

Udflugter & kulturrejser

For at få det bedste udbytte af FOF's udflugter og kulturrejser, er det deltagerens ansvar at være i en rimelig god fysisk form, så programmet kan gennemføres som anført.

Billetter

Billetter til foredrag, rejser, ture, koncerter og lignende bestilles og betales nemmest via vores webside, hvorfra billetterne også kan printes.
Billetbestilling og -udlevering kan også foretages ved besøg på FOF-kontoret i Kolding.
Såfremt du ønsker bestilte og betalte billetter fremsendt pr post, beregnes et gebyr på kr. 150 pr brev - pr e-mail er gratis.
Foredrag, rejser, ture, koncerter og lignende er ikke omfattet af muligheden for framelding!
Dog refunderes billetten, såfremt arrangementet mod forventning ikke kan afvikles.

Brænding af forskellige ler- & brændings typer

I forbindelse med brænding i ovnene må der KUN være det i ovnene, som hører til den type brænding, som underviseren har godkendt til brænding i ovnen på det givne tidspunkt. 
Der er forskel fra brænding til brænding på, hvad der må være i samme brænding - og deltageren må ikke placere noget som helst til brænding, uden forudgående aftalte med underviseren i forhold til præcis den forestående type brænding. 
Hvis en deltager placerer noget til brænding eller medbringer eget ler, som medfører skade på ovnen, materialer eller andet, påhviler ansvaret den deltager, der har placeret sit ler, som ikke hører til omhandlede brænding eller er af en ler-type, der ikke passer til den pågældende brænding, anerkendes det ikke som ”hændelig skade” og er dermed ansvarspådragende for den, der har placeret materialet til brændingen. 
Ovnen tilhører det pågældende sted og reparation rekvireres af forvaltningen og regningen skal betales af skadevolder, som kan anmelde skaden til sit evt. forsikringsselskab. Skadebehandlingen er et forhold mellem deltageren/skadevolder/skadevolders forsikringsselskab og det pågældende sted. FOF og underviseren er ikke part i sagen.