Skip to content

Vedtægter

Vedtægter for Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland og Vordingborg.

§ 1.
Navn, formål og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er FOF Sydøst. Foreningen er hjemmehørende i ovennævnte
kommuner. Foreningens adresse er Kærsangervej 2, 4683 Rønnede.
CVR nr.78321628
Stk. 2. Foreningen er en selvstændig forening, som er tilknyttet den landsdækkende organisation,
Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF). Foreningen skal overholde FOF’s vedtægter.
Foreningens vedtægter og eventuelle ændringer og tilføjelser skal godkendes af FOF’s
hovedbestyrelse, før de kan træde i kraft.
Stk. 3. Det er foreningens formål, gennem fastholdelse af og fordybelse i den kristelig -
humanistiske kulturtradition, at fremme kundskab om menneske og samfund og medvirke
til at dygtiggøre og udvikle den enkelte til et rigere menneske - og samfundsliv.
Stk. 4. Formålet søges opnået i foreningens område gennem initiativer til og iværksættelse
af folkeoplysende virksomhed og anden virksomhed inden for uddannelsesmæssige og
kulturelle områder.
Stk. 5. Målet er, at virksomheden giver det enkelte menneske mulighed for at kunne deltage
i undervisning og aktiviteter, der tager sigte på udvikling af den almene og personlige
kompetence. FOF vil bidrage til udviklingen af deltagernes personlige kompetence ved at
give mulighed for:
 Undervisning og samvær, der udvider den enkeltes horisont både kulturelt, socialt og
fagligt.
Vigtige elementer i dette er:
- Styrkelse af forståelsen for demokratiet og samfundsudviklingen.
- Styrkelse af en medansvarlig national og international livsholdning.
- Styrkelse af det fysiske og psykiske velvære.
- Styrkelse af det sociale netværk.
- Styrkelse af den kreative udvikling.
 Undervisning og samvær, der baseres på ligeværdighed.
 En proces, hvor den enkelte lærer at tage ansvar.
§ 2.
Medlemsforhold
Stk.1. Optagelse
Som medlem kan optages enkeltpersoner, virksomheder, foreninger og lignende, der vil
arbejde for foreningens formål, som det er beskrevet i § 1.
Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens adresse med angivelse af navn,
adresse og telefonnummer.
Optagelse kan dog nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer
stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende
ønsker det, efterprøves på førstkommende ordinære generalforsamling. Et udtrådt
eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt ældre gæld til foreningen er
betalt. Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse
af de almindelige medlemsforpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen,
vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på denne.
Stk. 2. Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse finder sted skriftligt til foreningens adresse senest med 3 måneders varsel til
regnskabsårets udgang.
Bestyrelsen kan med 2/3 majoritet beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de
medlemskabet påhvilende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. Eksklusionen
kan efterprøves på førstkommende ordinære generalforsamling. Medlemmer, der
trods påkrav, ikke betaler forfaldent kontingent, kan slettes af bestyrelsen.
Stk. 3. Kontingent
Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af generalforsamlingen
og indbetales til foreningen senest 1. juni.
§ 3.
Bestyrelsen og de kommunale aktivitetsudvalg
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 9 medlemmer.
1 af bestyrelsesmedlemmerne skal være bosiddende i Faxe kommune.
1 af bestyrelsesmedlemmerne skal være bosiddende i Guldborgsund kommune.
1 af bestyrelsesmedlemmerne skal være bosiddende i Lolland kommune.
1 af bestyrelsesmedlemmerne skal være bosiddende i Vordingborg kommune.
Mindst 1 af bestyrelsesmedlemmerne - én fra hver af de 4 kommuner - skal være valgt på
generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan beslutte, at virksomheder, foreninger og
lignende, der har meldt sig ind i foreningen, kan udpege et medlem til bestyrelsen.
Der skal gives deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen.
Der søges derudover tilforordnet bestyrelsen en lærerrepræsentant. Lærerrepræsentanten
har taleret men ikke stemmeret.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år, således at halvdelen er på
valg hvert år.
Deltagerrepræsentantens og den tilforordnede lærerrepræsentants funktionsperiode er 1
år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig hvert år umiddelbart efter generalforsamlingen med
formand og næstformand. Bestyrelsens sammensætning meddeles FOF’s hovedbestyrelse
senest 15. april.
Stk. 4. Bestyrelsen tilrettelægger sit arbejde på en måde, der sikrer, at FOF bliver profileret
i hver af de kommuner, som foreningen dækker. Det er således det enkelte bestyrelsesmedlems
ansvar – under ansvar overfor den samlede bestyrelse - at sikre interessevaretagelsen
for borgerne i den kommune, hvor bestyrelsesmedlemmet er bosiddende.
Stk. 5. Den kommunale interessevaretagelse kan i hver kommune varetages af et aktivitetsudvalg,
der bistår og inspirerer bestyrelsesmedlemmet fra den pågældende kommune
dels med tilrettelæggelsen af aktiviteterne i kommunen og dels med gennemførelsen af
disse. Endelig skal aktivitetsudvalget bistå med at profilere folkeoplysningen og FOF i lokalområdet.
Aktivitetsudvalgenes og bestyrelsesmedlemmernes varetagelse af de lokale interesser
skal sikre, at der tilbydes borgerne i den enkelte kommune den bedst mulige folkeoplysning,
og at samarbejdet med kommunen i almindelighed og kommunens folkeoplysningsudvalg
i særdeleshed fungerer optimalt.
Varetagelsen af lokale interesser skal ske med respekt af fællesskabets / hele områdets
samlede interesser og på en måde, der sikrer, at interessevaretagelsen er til gavn for foreningen
som helhed.
Gennem en aktiv indsats i hver enkelt af de kommuner, som foreningen dækker, skal bestyrelsen
arbejde for opfyldelse af foreningens formål i hele foreningens område.
Stk. 6. Et flertal på mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne kan beslutte, at et medlem eller
den tilforordnede skal udtræde af bestyrelsen, såfremt vægtige grunde hertil foreligger.
Det udtrådte medlem kan kræve beslutningen forelagt på førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 7. Bestyrelsen ansætter en eller flere ledere af virksomheden efter de til enhver tid
gældende regler. Lederen/lederne deltager i bestyrelsens møder.
§ 4.
Generalforsamlingen
Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse
Generalforsamlingen afholdes én gang årligt inden 31. marts. Ekstraordinær generalforsamling
kan indkaldes af bestyrelsen efter behov, og skal indkaldes når mindst 1/3 del af
foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom, med angivelse af grund. I sidstnævnte
tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelse af begæring
herom.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel enten ved annoncering
i en lokal avis, i foreningens medlemsblad/foreningens kursusprogram, eller ved
særskilt brev til de enkelte medlemmer.
Stk. 3. Mødeberettigede
Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som ved gyldigt medlemsbevis
dokumenterer deres adgangsberettigelse.
Stk. 4. Stemmeberettigede
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle med gyldigt medlemsbevis, som har
været medlem af foreningen i mindst 1 måned før afholdelse af generalforsamlingen.
Stk. 5. Gennemførelse
Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 3 stk. 1, hvor halvdelen er på valg hvert år.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen (mindst 1 fra hver kommune)
9. Valg af revisor(er)
10. Eventuelt
Stk. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre
andet følger af denne vedtægt. Afstemningen skal finde sted skriftligt, såfremt blot én af de
tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, således at fuldmagt
kun kan gives til et andet medlem, og således at hver fremmødt medlem kun kan
medbringe en fuldmagt.
Stk. 7. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes
skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, og af bestyrelsen
fremlægges til gennemsyn for medlemmerne 7 dage inden samme på foreningens kontoradresse.
§ 5.
Tegning og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i fællesskab eller af en af disse
samt lederen. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af
den samlede bestyrelse. Den samlede bestyrelse underskriver foreningsregnskabet.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer – herunder bestyrelsen - nogen personlig
hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.
Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som foreningen har modtaget
efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling
eller undladelse, der kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom.
§ 6.
Vedtægtsændringer
Stk. 1. Til ændringer af nærværende vedtægt herunder fusion med andre foreninger kræves
vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk. 2. Sådanne ændringer skal godkendes af FOF’s hovedbestyrelse.
§ 7.
Opløsning
Stk. 1. Beslutning om opløsning af foreningen kan kun ske med 2/3 af de afgivne stemmer
på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.
Stk. 2. FOF’s hovedbestyrelse skal forinden første generalforsamling have lejlighed til at
udtale sig. Meddelelser om de trufne beslutninger skal gives hovedbestyrelsen.
Stk. 3. Ved opløsning skal et eventuelt overskud tilfalde almennyttige formål.
Stk. 4. Hovedbestyrelsen træffer bestemmelser om foreningens eventuelle aktiver, når alle
forpligtelser er opfyldt.
§ 8.
Voldgift
Stridigheder med anvendelse af denne vedtægt afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal
bestå af 3 voldgiftsmænd, som udpeges af FOF’s hovedbestyrelse.
Vedtægter godkendt på Ekstraordinær generalforsamlingen den 9. juni 2011.
Ændringer i § 3, stk. 2 og § 4. stk. 5, pkt. 7 om valg af bestyrelsesmedlemmer, hvor
halvdelen er på valg hvert år er godkendt på Ordinær generalforsamling den 17.
marts 2015.