Skip to content
Tilmelding til nyhedsbrev

Om FOF

FOF tilbyder undervisning og samvær, der udvider den enkeltes horisont både kulturelt, socialt og fagligt. Arbejdsmetoden er ligeværdighed, hvor den enkelte lærer at tage ansvar.
FOF står for kvalitet, nytænkning og fleksibilitet. FOF har særlig fokus på de gode undervisere, det kulturelle indhold og mangfoldigheden. FOF forener individualisme, fællesskab og forskellighed.

FOF har også fokus på de kompetencer, som deltagerne opnår. FOF har særlig fokus på kompetencer i følgende hovedgrupper:

 • Kulturel indsigt og forståelse
 • Demokratisk dannelse
 • Miljøforståelse og bæredygtig adfærd
 • Social kompetence.
 • Mental og fysisk sundhed gennem styrkelse af krop og sjæl
 • Kreativ udfoldelse

Centrale ord som udtrykker FOF’s værdier:

 • Udgangspunkt i det enkelte menneske
 • Respekt for det enkelte menneske
 • Et rigere liv
 • Ansvarlighed
 • Dannelse
 • Læring og oplevelse
 • Mangfoldighed
 • Bæredygtighed
 • Livslang læring
 • Mental sundhed

FOF’s særkende i forhold til andre udbydere på undervisnings- og fritidsmarkedet er, at FOF tager udgangspunkt i den enkelte og har fokus rettet mod at give det enkelte menneske et rigere menneske- og samfundsliv. FOF respekterer det enkelte menneskes integritet.

FOF lægger vægt på at være en økonomisk bæredygtig organisation, der har råd til at udvise en ansvarlig og bæredygtig adfærd.

FOF har vedtaget nogle etiske retningslinjer for sin virksomhed. Den danske folkeoplysende tradition er baseret på frihed både i forhold til deltagelse og i forhold til emnevalg, lærervalg og organisationsform.

FOF vil fastholde friheden i folkeoplysningen, og FOF påtager sig derfor ansvaret for, at den forvaltes på en kvalificeret og sober måde, der kan være med til at højne respekten for FOF’s virke.

FOF vil i ord og handling arbejde for en samfundsudvikling, som understøtter FN’s verdensmål. FOF vil således gennem folkeoplysning formidle viden om de klimamæssige udfordringer og dermed skabe forståelse for vigtigheden af, at vi som individer og som samfund søger at skabe en bæredygtig fremtid.

FOF’s landsorganisation vil arbejde for, at FOF såvel nationalt som lokalt har et etisk værdisæt, der udmønter sig i, at FOF i sit daglige virke og sin konkrete praksis udviser en høj grad af bæredygtig adfærd. 

Der er forskellige led i en etisk diskussion:

 • Generelle krav til bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i FOF.
 • Generelle krav til udøvelsen af FOF’s virksomhed, herunder grænserne for virksomheden.
 • Krav til aktiviteter FOF udbyder med offentlige tilskud.
 • FOF har følgende krav til sin virksomhed:

FOF vil kun tilbyde aktiviteter inden for de overordnede rammer.

Den enkelte afdeling vil kun udbyde aktiviteter, som bestyrelsen holdningsmæssigt og kvalitetsmæssigt kan stå inde for. Heri indgår en vurdering af, om aktiviteten skal udbydes med eller uden offentligt tilskud. Mindst en gang om året er denne overordnede diskussion på bestyrelsens dagsorden.

 • FOF prioriterer formidling på et fagligt og pædagogisk højt niveau.
 • FOF vil have saglig og reel markedsføring, hvor kursustekster svarer til indholdet.
 • FOF vil klart markere hvilke aktiviteter, der udbydes med offentlige tilskud, og hvilke der ikke modtager offentlige tilskud.
 • FOF skal være en spændende, udfordrende og prestigefyldt arbejdsplads.
 • FOF’s personalepolitik skal være med til at tiltrække, fastholde og udvikle kvalificerede bestyrelser, ledere og medarbejdere, både administrative medarbejdere og lærere.

Der lægges vægt på følgende:

 • Loyalitet over for værdigrundlaget
 • Fleksibilitet og engagement
 • Faglighed, kvalitet og servicebevidsthed
 • Ansvarlighed og selvstændighed
 • Respekt for det enkelte menneske og accept af forskellighed
 • Samarbejde, sammenhold og forståelse for helheden
 • Rum for nytænkning

FOF lægger afgørende vægt på netværk, videndeling, gensidig inspiration og synergi inden for hele organisationen.

FOF arbejder for et arbejdsmiljø baseret på ærlighed, åbenhed, tillid og tryghed. Dette kan bl.a. skabes ved information og klarhed. Uddannelse og udvikling af den enkelte prioriteres. Der sættes tid og penge af til denne opgave.

FOF lægger ved ansættelser vægt på faglig dygtighed og ansøgerens indstilling i forhold til ovennævnte holdninger. Ved eventuelle afskedigelser lægges der vægt på en sober behandling af medarbejderen.