Skip to content

Kontoret holder sommerferielukket fra og med fredag den 28. juni til og med onsdag den 7. august. Kontoret er lukket for personlig betjening frem til 1. september, men du kan træffe os fra 8. august på tlf. 6611 6845 mandag-torsdag kl. 10-14.

Generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling

FOF Fyn-Fredericia

Mandag den 18. marts 2024 kl. 18.30 i lokale 17 hos FOF i Vindegade 72-74, 5000 Odense C

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fremlæggelse af budget (blev vedtaget på bestyrelsesmøde i november 2023)
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og beslutning om virksomhedsrepræsentanter jfv. §3 stk. 1 og stk 2.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen (mindst en fra hver kommune)
9. Valg af revisor(er)
10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig.

Vedr. pkt. 4 henvises til vedtægternes §4, stk. 7: ”Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt så bestyrelsen har det i hænde seneste 14 dage før generalforsamlingen, og af bestyrelsen fremlægges til gennemsyn for medlemmer 7 dage inden samme på foreningens kontoradresse”.

Vedr. pkt. 7 henvises til vedtægternes §3 stk. 1: ” Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 9-11 medlemmer.
1 bestyrelsesmedlem skal være bosiddende i Fredericia Kommune – på valg i ulige år
1 af bestyrelsesmedlem skal være bosiddende i Middelfart Kommune – på valg i lige år
1 af bestyrelsesmedlem skal være bosiddende i Assens Kommune – på valg i ulige år
1 af bestyrelsesmedlem skal være bosiddende i Svendborg Kommune – på valg i ulige år
4 af bestyrelsesmedlemmerne skal være bosiddende i Odense Kommune – to på valg hvert år

1 bestyrelsesmedlem kan vælges blandt lærerkredsen 
2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering

Oversigt over nuværende medlemmer og valgperiode vedlægges.

Med venlig hilsen
John Wozny
Formand