Skip to content
Sprog og kommunikation hos FOF København

Hvilket sprogligt niveau er jeg på?

Hvilket sprogligt niveau er jeg på?

Sprogundervisningen hos FOF København og Nordsjælland følger den europæiske referenceramme for sprog, som er en beskrivelse af kompetencer på et givent sprogligt niveau. Beskrivelsen er fælles for alle sprog, der tales i Europa. Ved hjælp af referencerammens beskrivelser kan du vurdere dit eget sproglige niveau. Beskrivelserne er opdelt i tre hovedniveauer: 

  • A – basisniveau
  • B – mellemniveau
  • C – avanceret niveau

Hos FOF København og Nordsjælland har vi opdelt vores sprogundervisning i yderligere fire underniveauer, der ofte svarer til 1-2 semestres aftenskoleundervisning.

Level description in English.

Basisniveau

Begynder

Jeg har intet/næsten intet forkendskab til sproget.

A1

Jeg kan forstå meget enkle ytringer, når folk taler langsomt og tydeligt. Jeg kan forstå enkle skriftlige sætninger, såsom annoncer og opslag. Jeg kan føre enkle samtaler i et langsomt tempo, i et begrænset omfang og med et begrænset ordforråd. Jeg kan skrive korte hilsner samt udfylde formularer med personlige oplysninger. Jeg kan skrive meget korte tekster, som f.eks. postkort, og kan udfylde en formular med personlige oplysninger.

A1+

Jeg kan forstå små hverdagsord og udtryk. Jeg kan forstå sammenhængen i korte beskeder og meddelelser. Jeg kan læse korte tekster samt finde bestemte oplysninger i diverse hverdagsbrochurer. Jeg kan udveksle enkel small-talk og vendinger om mig selv, min familie og mit arbejde. Jeg kan skrive korte beskeder og notater.

A2

Jeg kan forstå de mest almindelige ord og udtryk, f.eks. oplysninger om mig selv, min familie og mit arbejde. Jeg kan forstå indholdet i korte og klare beskeder. Jeg kan deltage i en almindelig meningsudveksling af kortere varighed. Jeg kan læse enkle tekster og forstå kortere, skriftlige beskeder og breve. Jeg kan skrive enkle tekster, såsom breve og personlige notater.

A2+

Jeg kan forstå hovedindholdet, når der bliver talt om almindelige dagligdags emner, hvor sproget er klart og præcist, og kan deltage aktivt i samtalen. Jeg kan forstå hovedindholdet i radio- og tv-udsendelser, der berører aktuelle emner eller emner der har min personlige interesse, hvis der tales langsomt og tydeligt. Jeg kan forstå tekster, der er skrevet i dagligdags sprog eller er arbejdsrelateret. Jeg kan forstå indhold af almindelige personlige breve, og kan selv udfærdige enkle typer af breve, f.eks. et takkekort eller en invitation.

Mellemniveau

B1

Jeg har god forståelse af hovedindholdet i dagligdags emner samt af udsendelser i radio & tv, hvor der tales klart og tydeligt. Jeg kan forstå tekster i hverdagssprog, eller med relation til mit arbejde. Jeg kan klare de fleste situationer, der opstår ved rejser i lande, hvor sproget tales. Jeg kan indgå uforberedt i samtaler om hverdagsemner og kan fortælle en historie eller give et resumé af en bog eller en film. Jeg kan skrive en enkel og sammenhængende tekst og skrive personlige breve, hvor jeg beskriver oplevelser og indtryk.

B1+

Jeg kan forstå indholdet i samtaler om almindelige dagligdags emner samt forstå indholdet af f.eks. nyhedsudsendelser i radio og tv. Jeg har solid forståelse for dagligdags tekster og almindelige avisartikler og kan referere indholdet af disse tekster og artikler. Jeg kan forstå lettilgængelige noveller og tekster som eksempelvis blogs. Jeg kan ubesværet føre en almindelig samtale samt redegøre for mine synspunkter om et givent emne på et rimeligt niveau. Jeg kan skrive tekster til dagligdags brug og også enkle tekster om emner, der har min interesse.

B2

Jeg kan forstå længere, sammenhængende samtaler og oplæg og kan følge med i en relativt indviklet ordveksling, forudsat at jeg har en pæn indsigt i emnet. Jeg kan forstå film, hvor det talte sprog er i en standardversion, og er i stand til at læse undertekster på originalsproget. Jeg kan læse og forstå debatartikler og de fleste moderne noveller og lettilgængelige romaner. Jeg kan indenfor et konkret emne fremlægge synspunkter for og imod og kan forklare løsningsmodeller til en problemstilling. Jeg kan skrive ret detaljerede tekster, hvor jeg både forklarer mine egne synspunkter samt giver udtryk for betydningen af disse.

B2+

Jeg kan forstå lange mundtlige oplæg eller foredrag, der er bygget op i et rimeligt standardsprog, og er i stand til at forstå tv-udsendelser og film uden større besvær. Jeg kan læse lange artikler, kronikker, noveller og de fleste romaner skrevet i et almindeligt hverdagssprog. Jeg kan samtale frit og kan føre en længere samtale på et normalt og ubesværet sprog. Jeg kan skrive hverdagstekster i et klart og forståeligt sprog uden de store vanskeligheder, og har et rimeligt indblik i den korrekte grammatik.

Avanceret niveau

C1

Jeg kan forstå lange foredrag, selv i et mere ustruktureret forløb, og forstår også indholdet, selvom der bliver talt hurtigt. Jeg kan forstå både film og tv-udsendelser uden større besvær og har også god forståelse for indviklede sagprosatekster og litterære tekster. Jeg kan forstå fagsprog, instruktionsmanualer og andre tekniske beskrivelser. Jeg kan udtrykke mig spontant og flydende mundtligt, uden større besvær, og kan bruge sproget fleksibelt og effektivt i sociale og arbejdsmæssige situationer. Jeg kan differentiere sproget på en måde, der skelner mellem og tilpasser sig modtagerne. Jeg kan fremføre en problemstilling og afrunde med en konklusion. Jeg kan skrive klart og velstruktureret, hvor jeg detaljeret kan redegøre for mine synspunkter.

C1+

Jeg kan kommunikere flydende og kan forstå komplekse foredrag samt hurtigt talt sprog i både film og tv. Jeg kan navigere i indviklede sagprosatekster og udtrykke mig spontant og nuanceret i sociale og arbejdsmæssige situationer. Min skriftlige formåen tillader klare og komplekse diskussioner, hvor jeg detaljeret kan præsentere mine synspunkter. Jeg kan forstå længere og krævende tekster med implicitte betydninger, og jeg kan deltage i snak og diskussioner om sagprosa, artikler og lignende uden besvær. Jeg kan forstå, når der bliver talt om komplekse emner, også selvom der bliver talt hurtigt. Jeg kan deltage i en diskussion med modersmålstalere, uden at disse skal tage særligt hensyn til mine sproglige evner. På dette niveau er mit sprog flydende og nuanceret og kun med få og minimale mangler i enkelte komplekse sammenhænge.

C2

Jeg kan forstå alle former for talesprog og taler sproget flydende, både når jeg hører det i direkte kommunikation, og når jeg hører sproget i medierne. Jeg forstår en hurtigt talende modersmålstaler, og kan uden problemer læse næsten alle former for fagtekster samt skønlitteratur. Jeg kan uden anstrengelse tage del i hvilken som helst samtale og diskussion og vælge det passende ordforråd og udtryk. Jeg kan udtrykke mig flydende og nuanceret, med en stor grad af præcision, og er i stand til hurtigt at omformulere mig, hvis dette er nødvendigt i en samtale. Jeg kan redegøre for synspunktet med en effektiv og logisk struktur, som hjælper modtageren med at huske vigtige punkter. Jeg kan skrive varieret og formfuldendt indenfor alle genrer og kan både udarbejde rapporter, analyser og anmeldelser på en sådan måde, at læseren lægger mærke til de vigtige punkter.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvilket niveau du skal vælge, eller har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte underviseren på det hold, du er interesseret i. Du finder oplysningerne under hvert enkelt hold. Vi hjælper dig også gerne på tlf. 4596 0100 eller e-mail hej@fof-kn.dk.

foto af globus

SPROG

Over 20 forskellige sprog

Vi har kurser på mange niveauer i hele hovedstaden. Se alle vores sprogkurser her.